Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz (zwany dalej Szpital) jest administratorem danych osobowych Pacjentów Szpitala i w związku z tym gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas świadczenia usług zdrowotnych (dane osobowe), w szczególności:

- imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), dane adresowe, numer PESEL, numer telefonu, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, imiona rodziców, miejsce urodzenia, obywatelstwo,
a przypadku osób małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) oraz adres i numer telefonu przedstawicieli ustawowych a także imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) oraz adres i numer telefonu osób upoważnionych przez pacjentów do dostępu do dokumentacji medycznej, dane zawarte w dokumentacji medycznej, wizerunek na potrzeby monitoringu.

Państwa dane osobowe są gromadzone przez Szpital w następujących celach:

- udzielania dla Państwa świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych;

- udzielania dla Państwa świadczeń zdrowotnych w ramach umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartej z pacjentem lub z osobą trzecią;

- realizacji obowiązków Szpitala przewidzianych prawem, w tym obowiązków wynikających z umowy z płatnikiem publicznym (NFZ), umowy z zakładem ubezpieczeń, wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych;

- ochrony praw Szpitala zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, obrony przed roszczeniami;

- przeprowadzania działań informacyjnych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód;

Szpital może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych
w niniejszej informacji:

- podmiotom, z którymi Szpital ma zawartą umowę o współpracy (Przetwarzający dane) w celu realizacji łączącej Szpital umowy, realizacji obowiązków Szpitala przewidzianych prawem, ochrony praw Szpitala zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Szpitala w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych: w szczególności Szpital może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: organy administracji publicznej, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmioty świadczące usługi doradcze w tym usługi prawne, usługi windykacyjne. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych przez Szpital umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Szpital.

- organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.
Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom, organom władzy, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych lub innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych.

Szpital zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak
i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Szpital i/lub Podmiot przetwarzający dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla prowadzenia rozliczeń z NFZ, prowadzenia postępowań prawnych, do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń - maksymalnie przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji medycznej.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jako administrator Państwa danych osobowych, Szpital zapewnia Państwu prawo dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, na potrzeby sprawozdawcze do płatnika publicznego (NFZ).

Ewentualne pytania w zakresie ochrony Państwa danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności prosimy kierować do Inspektora ochrony danych Szpitala pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres do korespondencji Szpitala.

Informujemy o możliwości aktualizacji niniejszej informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli Szpital wdroży nowe systemy lub procesy), które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych
i w takim zakresie Szpital będzie informować Państwa o wprowadzonych zmianach.

INFORMACJA O ZMIANIE ZASAD WJAZDU I POSTOJU NA TERENIE SZPITALA

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. informuje, ze od dnia 01 lutego 2016 r. uruchomiony zostanie bezobsługowy system pobierający opłaty za wjazd i postój na terenie szpitala. Umowę na dzierżawę miejsc postojowych oraz obsługę systemu szpital podpisał       z firmą TM Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Rybarzowicach.

Miejsca wjazdu i wyjazdu pozostają bez zmian. Przy terminalu wjazdowym należy zbliżyć do terminalu kartę abonamentową lub pobrać drukowany bilet wjazdowy.

Przy wyjeździe z terenu szpitala należy zbliżyć do terminalu kartę abonamentową albo bilet pobrany przy wjeździe i uiścić opłatę. Płatność będzie możliwa TYLKO monetami               o nominałach 50gr, 1zł, 2zł, 5zł.

UWAGA! Terminale nie będą przyjmować banknotów i kart płatniczych.

Obowiązujący cennik opłat:

- 2 zł- za pierwszą godzinę parkowania

- 1 zł- za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.

Opłaty abonamentowe dla posiadaczy kart będą realizowane w terminalu w holu głównym szpitala.

Przestrzegamy przed zagubieniem biletu, co skutkuje opłatą w wysokości 40 zł.

Do posiadania kart abonamentowych należy mieć status uprawnionego, a zasady jego uzyskania określa obowiązujący regulamin.

Zainteresowanych kartami abonamentowymi zapraszamy do kasy w administracji szpitala.

Szczegółowe zasady wjazdu i postoju zostaną zamieszczone na stronie internetowej szpitala.

Cyber - OKO

UWAGA !

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Rawiczu jako jedna z nielicznych placówek
w Polsce umożliwia pacjentom w stanie wegetatywnym kontakt
z rzeczywistością poprzez nowoczesną technologię – CyberOko.

 

Czym jest CyberOko?

CyberOko to diagnostyka i rehabilitacja neurologiczna pacjenta.

CyberOko to urządzenie stwarzające możliwość współpracy pacjenta z komputerem,
a w związku z tym również z otaczającą go rzeczywistością. Pozwala na bezpośredni kontakt z otoczeniem np. poprzez piktogramy lub wirtualną klawiaturę, która umożliwia rozmowę pacjenta wegetatywnego poprzez udzielanie odpowiedzi wzrokiem.

Pisanie:

Sprawdzanie wyników pisania odbywa się poprzez: umiejętność pisania pod dyktando głosek, umiejętność pisania pod dyktando sylab, kopiowanie wyrazów, podpisywanie obrazków, zadania ortograficzne, uzupełnianie głosek w wyrazach, czy uzupełnianie zdań.

Czytanie:

CyberOko to nie tylko odpowiedzi pacjentów na pytania terapeutów, czy opiekujących się nimi osób, ale również sprawdzanie wyników czytania takich jak: śledzenie czytania, wzrokową identyfikację sylab, czytanie pojedynczych wyrazów, czytanie zdań, rozpoznanie błędów, znajdowanie niepotrzebnych głosek, czy dopasowanie wyrazów do głosek.

CyberOko pozwala pacjentowi na rozwijanie się poprzez szereg różnorodnych zadań:

 • Rozumienie słów,
 • Zapamiętywanie,
 • Sprawdzanie pola widzenia,
 • Identyfikację dźwięku z obrazkiem,
 • Orientację w czasie i miejscu,
 • Logiczne myślenie,
 • Zdolność syntezy,
 • Dopasowanie,
 • Interpretację brzmienia,
 • Językową sprawność sytuacyjną,
 • Językową sprawność pragmatyczną,
 • Przypominanie,
 • Wyrażanie potrzeb,
 • Pamięć odroczoną,
 • Orientację co do osoby – wskazywanie wzrokiem imienia określonej osoby
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok